Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door onecarstereo.com in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid van onecarstereo.com. 

 

Licentie om website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten onecarstereo.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Behoudens de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

 

U mag pagina's, gebruikershandleidingen of andere productinformatie van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken, downloaden (uitsluitend voor cachingdoeleinden) en afdrukken, met inachtneming van de hieronder en elders in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezette beperkingen.

 

Je moet niet:

 • Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 

 • Laat materiaal van de website in het openbaar zien

 

 • Materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden

 

 • Bewerk of wijzig enig materiaal op de website

 

 • Materiaal van deze website opnieuw distribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie

 

Aanvaardbaar gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast, of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enige onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

 

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke-loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware.

 

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onecarstereo.com.

 

U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

 

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onecarstereo.com.

 

Gebruikersinhoud

In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook op deze website plaatst.

 

U verleent onecarstereo.com een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent onecarstereo.com ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

 

Uw gebruikersinhoud mag niet onwettig of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen u of onecarstereo.com of een derde partij (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving) .

 

U mag geen gebruikersinhoud op de website plaatsen die het onderwerp is of is geweest van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

 

onecarstereo.com behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of op de servers van onecarstereo.com is opgeslagen of dat op deze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

 

Niettegenstaande de rechten van onecarstereo.com onder deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt onecarstereo.com zich er niet toe om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. onecarstereo.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

 

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert onecarstereo.com niet dat:

 

 • Deze website zal constant beschikbaar zijn, of helemaal niet.

 

 • De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet-misleidend.

 

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een juridische, financiële of medische kwestie, dient u een geschikte professional te raadplegen.

  

Beperkingen van aansprakelijkheid

onecarstereo.com is niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

 

 • Voor zover de website gratis ter beschikking wordt gesteld, voor enig direct verlies.

 

 • Voor enige indirecte, speciale of gevolgschade.

 

 • Voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winsten of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of corruptie van informatie of gegevens.

 

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn zelfs van toepassing als onecarstereo.com uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

 

 

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website zal enige door de wet geïmpliceerde garantie uitsluiten of beperken dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken, en niets in deze disclaimer van de website zal de aansprakelijkheid van onecarstereo.com uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 

 • Dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van onecarstereo.com.

 

 • Fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door onecarstereo.com.

 

 • Kwestie waarvan het voor onecarstereo.com onwettig of onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te proberen of te pretenderen om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

 

 

redelijkheid

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze disclaimer van de website worden uiteengezet, redelijk zijn.

 

Als u ze niet redelijk vindt, mag u deze website niet gebruiken.

  

 

Andere partijen

U aanvaardt dat onecarstereo.com als entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van onecarstereo.com met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

 

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van onecarstereo.com zullen beschermen, evenals onecarstereo.com.

  

Niet-afdwingbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website-disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website-disclaimer.

 

 Vergoeding

Hierbij vrijwaart u onecarstereo.com en verbindt u zich ertoe onecarstereo.com gevrijwaard te houden van alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en alle bedragen betaald door onecarstereo.com aan een derde partij ter schikking van een claim of geschil op advies van de juridische adviseurs van onecarstereo.com) opgelopen of geleden door onecarstereo.com als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden .

 

 Overtredingen

Onverminderd de andere rechten van onecarstereo.com onder deze Gebruiksvoorwaarden, kan onecarstereo.com, als u deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, de actie ondernemen die onecarstereo.com passend acht om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, u de toegang tot de website ontzeggen, computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website blokkeren, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren en/of een gerechtelijke procedure tegen u starten.

 

 Opdracht

onecarstereo.com kan de rechten en/of verplichtingen van onecarstereo.com onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

 

 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

 Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met het privacybeleid van onecarstereo.com, vormen de volledige overeenkomst tussen u en onecarstereo.com met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 

 Wet en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Californië.

 

 Neem contact op

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via support@onecarstereo.com

 

 Wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden

Als we besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen we de wijzigingsdatum van de gebruiksvoorwaarden hieronder bijwerken.